Harmonogram

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2021/2022

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
    z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.

  • Dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym.
    Uzupełnienie wniosku o poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

22 lipca 2021r., godz. 800.

  • Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia:

od 11 maja 2020r. do 14 lipca 2020r.

  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 23 lipca 2021r.  do 30 lipca 2021r. godz. 1500.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

2 sierpnia 2021r. godz. 800.

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO