Być jak Staszic

Konkurs na projekt edukacyjny „Być jak Staszic”

Edycja III

I. Uwagi wstępne

Stanisław Staszic w swoim życiu kierował się dewizą „być narodowi użytecznym”. Ten wielki Polak poświęcił się pracy na rzecz narodu polskiego i podniesienia poziomu cywilizacyjnego ziem polskich. Nie szczędził sił i środków na rzecz potrzebujących. Angażował się we wszystkie ważne w jego czasach sprawy, wydarzenia.  Można powiedzieć, że swoimi działaniami wyprzedzał epokę. Stanisław Staszic jest uważany dziś za „ojca” bądź prekursora wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, m.in. taternictwa, geologii, hutnictwa, górnictwa, szkolnictwa wyższego i spółdzielczości. Rola Stanisława Staszica w wychowaniu młodzieży nie tylko naszej szkoły jest niewymierna.

II. Zasady konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

2. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych klas 1-3 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

3. Głównym celem konkursu jest zachęcenie i zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania i kontynuowania w swoim życiu działań wzorowanych na bogatym dorobku i osiągnięciach Stanisława Staszica. Popularyzowanie postawy staszicowskiej (pragmatyzm, solidarność, przenikliwość polityczna, wytrwałość, pracowitość, wszechstronność, wrażliwość społeczna, nieugiętość) wobec problemów współczesnego świata.

4. Konkurs ma charakter cykliczny. Co roku będzie odbywać się pod innym hasłem przewodnim.

Tegoroczna edycja w roku szkolnym 2023-2024 odbywa się pod hasłem „Staszic, gdyby dziś żył, byłby Mentorem/Nauczycielem/Trenerem/Coachem/Promotorem…”.

5. Każda klasa przygotowuje swój projekt edukacyjny, wybierając własny, szczegółowy temat do projektu.

6.  Projekt edukacyjny może mieć dowolną formę (wystawy, happeningu, filmu, reklamy, wywiadu, reportażu, audycji radiowej, przedstawienia, publikacji itp.). Jego forma zależy od kreatywności i pomysłowości uczniów.

7. Po zakończeniu projektu każda klasa składa sprawozdanie z realizacji projektu. Sprawozdanie nie powinno przekraczać 3 stron formatu A4, pisanych czcionką 12.

7. Projekty uczniów oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

8. Przy ocenie projektów brane będą pod uwagę:

– zgodność projektu z hasłem przewodnim edycji

– ciekawość, atrakcyjność tematu projektu

– sposób przedstawienie tematu projektu, jego forma

– stopień powiązania, wykorzystania profilu klasy do przygotowania projektu

– stopień zaangażowania całej klasy przy realizacji projektu

– zasięg projektu, do jak dużej grupy odbiorców jest skierowany

– zaangażowanie do projektu różnych osób spoza szkoły, instytucji, stowarzyszeń itp.

– sprawozdanie z przebiegu projektu.

9. Ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu Święta Patrona Szkoły (listopad 2023).

10. W ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia konkursu klasy biorące w nim udział przedstawią komisji konkursowej ogólny plan swojego projektu.

11. Termin realizacji projektu przez poszczególne klasy upływa z końcem roku szkolnego (sierpień 2023)

12. Termin składania sprawozdań upływa z końcem września w kolejnym roku szkolnym (wrzesień 2024)

13. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu Święta Patrona Szkoły. (listopad 2024)

14. Zwycięzcy konkursu (klasa) otrzymają Nagrodę Dyrektora Szkoły. Jest to nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł.

15. W konkursie przewidziane jest Wyróżnienie Dyrektora Szkoły. Jest to nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO