Regulamin rekrytacji

                                                                     

REGULAMIN REKRUTACJI
do klas I
 IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1394).

Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez zarządzenie wewnętrzne Nr 17/2022 dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białej Podlaskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r.

 • Kandydaci dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów;
 • Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły.
 • Rejestrację kandydatów spoza systemu elektronicznego prowadzą szkoły pierwszego wyboru.
 • Do dokumentów potwierdzających wolę nauki w szkole ponadpodstawowej należy dołączyć dwie fotografie podpisane na odwrocie.

Kandydaci, których szkoły podstawowe nie należą do systemu rekrutacji elektronicznej:

 • Składają w szkole pierwszego wyboru dokumenty: wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Wszystkie dane dotyczące kandydatów ze szkół podstawowych spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego, jako szkoły pierwszego wyboru, zostaną wprowadzone przez szkolnego administratora systemu.
 • Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów, należy uzupełnić dokumenty potwierdzające wolę nauki w szkole.

 Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • O kolejności przyjęć do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez kandydatów punktów rekrutacyjnych.
 • Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 • Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać kandydat do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego wynosi 200 pkt.
 1. Liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, dwóch obowiązkowych przedmiotów wybranych przez szkołę w zależności od klasy –  72 pkt.
 2. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 3. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie– 21 pkt
 4. liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty  –  100 pkt.

Punkty za świadectwo szkoły podstawowej

 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wynosi maksymalnie 72 pkt. Punkty oblicza się według następujących zasad:
 1. ocena celująca – 18 pkt.
 2. ocena bardzo dobra – 17 pkt.
 3. ocena dobra – 14 pkt.
 4. ocena dostateczna – 8 pkt.
 5. ocena dopuszczająca – 2 pkt.
 • Punkty są przyznawane za oceny z czterech zajęć edukacyjnych, których rodzaj zależy od ukierunkowania danej klasy:
 1. klasa humanistyczna: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie;
 2. klasa humanistyczno-medialna: j. polski, matematyka, język angielski, wiedza
  o społeczeństwie;
 3. klasa muzyczna: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia;
 4. klasa plastyczna: j. polski, matematyka, j. angielski, historia;
 5. klasa biologiczno-chemiczna: j. polski, matematyka, biologia, chemia;
 6. klasa matematyczno-fizyczna: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka
  lub j. angielski.
 7. klasa językowa: j. polski, matematyka, język angielski, j. obcy;
 8. klasa matematyczno-geograficzna:  j. polski, matematyka j. angielski, geografia;

Punkty za szczególne osiągnięcia

 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym pracy na rzecz środowiska szkolnego, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w szczególności działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (aktywna współpraca
  z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi) lub działalność na środowiska szkolnego zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym, organizacjach młodzieżowych lub udział w projekcie (programie dydaktyczno – wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia przyznaje się 3 pkt.
 • Za wszystkie szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi maksymalnie 18 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt;
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie  22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   – 7pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   – 5pkt,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3pkt;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   – 10pkt;
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7pkt;
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5pkt;
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7pkt;
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3pkt;
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2pkt;
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 
  1 –4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4pkt;
  • krajowym – 3pkt;
  • wojewódzkim – 2pkt;
  • powiatowym – 1pkt;
 6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Punkty za egzamin ósmoklasisty

 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100.
  Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach mnoży się:      
  – przez 0,35 z języka polskiego i matematyki
  – przez 0,30 z języka obcego nowożytnego
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub jego części, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, w sposób określony w 8 ust. 1-3 rozporządzenia z dnia 14 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Rekrutacja uzupełniająca do wszystkich szkół ponadpodstawowych przeprowadzana jest przypadku posiadania wolnych miejsc.
 • Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) administrator systemu rekrutacji wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.

Procedura odwoławcza:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO