Harmonogram

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

 

Data

 

 

Czynność

1  

15.05.2017r.  – 14.06.2017r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2  

23.06.2017r. – 27.06.2017r.

Dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie
w systemie elektronicznym.
Uzupełnienie wniosku o poświadczone
za zgodność z oryginałem, kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3  

30.06.2017r., godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
4 15.05.2017r. – 4.07.2017r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
5 od 30.06.2017r. godz. 10.00   do 6.07.2017r. godz. 15.00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6 7.07.2017r. do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list przyjętych oraz wolnych miejsc.