Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2018/2019

 

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 14 maja 2018r. do 15 czerwca 2018r.

  • Dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym.
    Uzupełnienie wniosku o poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

4 lipca 2018r., godz. 1000.

  • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły:

od 14 maja 2018r. do 5 lipca 2018r.

  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły:

od 4 lipca 2018r. godz. 1000 do  6 lipca 2018r. godz. 1400.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

9 lipca 2018r. do godz. 1200.