Kryteria przyjmowania

 

REGULAMIN REKRUTACJI

IV Liceum Ogólnokształcącego

Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej

 

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 r.).
 • Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.
 • Zarządzenia nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły podnadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019.

 

Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez zarządzenie wewnętrzne Nr 17/2018 dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białej Podlaskiej z dnia 14 marca 2018 r.

 • Kandydaci dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów;
 • Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły.
 • Rejestrację kandydatów spoza systemu elektronicznego prowadzą szkoły pierwszego wyboru.
 • Do dokumentów potwierdzających wolę nauki w szkole ponadgimnazjalnej należy dołączyć dwie fotografie podpisane na odwrocie.

 

Kandydaci, których gimnazja nie należą do systemu rekrutacji elektronicznej: 

 • Składają w szkole pierwszego wyboru dokumenty: wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Wszystkie dane dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacjiubiegających się o przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego, jako szkoły pierwszego wyboru, zostaną wprowadzone przez szkolnego administratora systemu.
 • Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów, należy uzupełnić dokumenty potwierdzające wolę nauki w szkole.

 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 • O kolejności przyjęć do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez kandydatów punktów rekrutacyjnych.
 • Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 • Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać kandydat do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego wynosi 200 pkt.
  1. Liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, dwóch obowiązkowych przedmiotów wybranych przez szkołę w zależności od klasy –  72 pkt.
  2. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
  3. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie– 21 pkt
  4. liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego  –  100 pkt.

 

Punkty za świadectwo gimnazjalne 

 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wynosi maksymalnie 72 pkt. Punkty oblicza się według następujących zasad:
  1. ocena celująca – 18 pkt.
  2. ocena bardzo dobra – 17 pkt.
  3. ocena dobra – 14pkt.
  4. ocena dostateczna – 8 pkt.
  5. ocena dopuszczająca – 2 pkt.
 • Punkty są przyznawane za oceny z czterech zajęć edukacyjnych, których rodzaj zależy od ukierunkowania danej klasy:
  1. klasa humanistyczna: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie;
  2. klasa lingwistyczna: j. polski, matematyka, język obcy, geografia;
  3. klasa muzyczno-medialna: j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia;
  4. klasa plastyczno-graficzna: j. polski, matematyka, język obcy, geografia;
  5. klasa biologiczno-chemiczna: j. polski, matematyka, biologia, chemia;
  6. klasa politechniczna: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski.

 

Punkty za szczególne osiągnięcia 

 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym pracy na rzecz środowiska szkolnego, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum w szczególności działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi) lub działalność na środowiska szkolnego zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym, organizacjach młodzieżowych lub udział w projekcie (programie dydaktyczno – wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia przyznaje się 3 pkt.
 • Za wszystkie szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi maksymalnie 18 pkt.
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt;
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt;
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt;
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt;
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – 4 pkt;
   • krajowym – 3 pkt;
   • wojewódzkim – 2 pkt;
   • powiatowym – 1 pkt;
  6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.

 

Punkty za egzamin gimnazjalny 

 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego
  wynosi maksymalnie 100

  1. Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach dla części egzaminu mnoży się przez 0,2 z:
   • języka polskiego,
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych
   • języka obcego nowożytnego
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przelicza się na punkty, w sposób określony w 8 ust. 1-3 rozporządzenia z dnia 14 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rekrutacja uzupełniająca 

 • Rekrutacja uzupełniająca do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest przypadku posiadania wolnych miejsc.
 • Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) administrator systemu rekrutacji wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO