SZKOŁA WIĘKSZYCH SZANS

LOGOprojekt


„SZKOŁA WIĘKSZYCH SZANS”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie  9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji
Działanie  9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 

 

Od 1 września 2013 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej projekt „Szkoła większych szans”.

Ogólna wartość projektu: 365 105,31 zł

Liczba uczniów uczestniczących w projekcie: 301 osób

W ramach projektu

odbyło się 1479 godzin zajęć, w tym :

  1. Zajęcia wyrównawcze: chemia , j.polski, biologia, j. angielski, j. francuski , matematyka
  2. Zajęcia rozwijające: matematyka , j. angielski , j. niemiecki j. rosyjski, j. francuski , wiedza o społeczeństwie, fizyka, j. polski , chemia, historia sztuki , rysunek i liternictwo, malarstwo , zajęcia teatralne, koło filmowe, zajęcia „Spotkania z Sokratesem”

zostały zorganizowane trzy wyjazdy edukacyjne:

  • Wyjazd do BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie 29 kwietnia 2014 r.   (gr. ZR/B)
  • Zajęcia plenerowe w Zakopanem  9 – 13 czerwca 2014 r.   (gr. ZR/M, ZR/RiL)
  • Wyjazd na Ogólnopolski Przegląd Teatrów  KOCIOŁ TEATRALNY Andrychów
    31 marca – 2 kwietnia 2014 r. (ZR/Teatr).

1 i 3 lipca 2014 r. odbyły się spotkania podsumowujące projekt podczas których uczestnicy zajęć unijnych zaprezentowali zdobytą wiedzę i umiejętności. Grupy ZR/M i ZR/RiL przygotowały wystawę poplenerową , a grupa ZR/B – prezentację multimedialną.

 Rozumiem, bo eksperymentuję …

Uczestnicy zajęć bardzo dobrze ocenili prowadzone zajęcia. Podkreślali w swoich wypowiedziach możliwość pogłębiania wiedzy poprzez doświadczanie.

Jako atut wskazywali pracę w małych grupach , możliwość korzystania z nowoczesnych technologii i bogatej oferty pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Bardzo wysoko ocenili wyjazdy edukacyjne, które były kontynuacją prowadzonych zajęć lub/i ich podsumowaniem.

 

(źródło: ankiety przeprowadzone na zakończenie projektu)