Aktualności maturalne

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego: zobacz

Absolwenci, którzy

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) są  obowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej

powinni złożyć w sekretariacie szkoły do 25 maja 2020 r. deklarację przystąpienia do egzaminu ustnego.

Szczegółowe informacje  oraz druk Zgłoszenia do części ustnej zamieszczone są na stronie OKE Kraków:

http://www.oke.krakow.pl/inf/

Informacje także  pod nr tel. 83 3416781 – sekretariat IV LO.

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO