Doradztwo zawodowe

DORADZTWO FILMY
 1.Przymiarka do wyboru zawodu
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=8
2.Zawody- co warto o nich wiedzieć
https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=10
3.Motywacja- co to jest i po co?
https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=10
4.Jakim jestem?
https://www.youtube.com/watch?v=4gp_EQ7F_bo&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=5
5. ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
https://www.youtube.com/watch?v=xSSZ62r4lok&t=147s
6.KREATYWNOŚĆ – NAJBARDZIEJ POŻĄDANA UMIEJĘTNOŚĆ
https://www.youtube.com/watch?v=EnXAx1_y4Wk

BAROMETR ZAWODÓW LINK:
 https://barometrzawodow.pl

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ W SZEŚCIU KROKACH:
https://zarobki.pracuj.pl/porady-zarobkowe/stworz-sciezke-kariery-zawodowej-w-6-krokach/

SPOTKANIE Z ABSOWENTKĄ KINGĄ ŁUBIK

Jestem absolwentką Staszica po kierunku plastycznym. Studiowałam na Politechnice Białostockiej na kierunku architektura wnętrz. Obecnie pracuję na etacie w zawodzie: technolog konstrukcji stalowych, a dodatkowo prowadzę swoją działalność: biuro projektowe KIO Design studio, w którym zajmuję się projektowaniem wnętrz mieszkalnych i usługowych. W swojej prezentacji opowiedziałam o studiach, zwróciłam uwagę na  różne aspekty życia studenta. Przedstawiłam  problemy z jakimi borykają się młodzi ludzie po skończonych studiach.  Zależało mi, aby uzmysłowić licealistom, jak ważne jest planowanie swojej kariery zawodowej, jak ważne jest wykształcenie wyższe i jakie otwiera możliwości. Spotkanie  to   było dla mnie wielkim wyróżnieniem,  mogłam  wrócić do  szkoły, z którą wiąże się  tak wiele wspomnień, by móc opowiedzieć o tym, czym się zajmuje i jak ułożyła się moja kariera zawodowa.

Mam nadzieję, że moje doświadczenia, o których opowiedziałam nakierują uczniów i pomogą im podjąć ważne życiowe decyzje.

SOPOTKANIE Z ABSOLWENTEM

Mam na imię Bartek. Rok temu ukończyłem „Staszica” na profilu matematyczno-fizycznym. Podczas mojego pobytu w liceum zawsze ceniłem panującą w nim atmosferę – zapewnioną przez wyrozumiałych, pomocnych i otwartych na dyskusję nauczycieli. Mogąc liczyć na wsparcie ze strony szkoły, poszerzałem swoje horyzonty i spełniałem ambicje. Pobyt w „Staszicu” nie był dla mnie wyłącznie czasem nauki z przedmiotów maturalnych – miałem również możliwość rozwijania swoich umiejętności artystycznych, zwłaszcza z zakresu malarstwa i rysunku. Pozwoliło mi to na wybór unikalnego kierunku studiów – Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Politechnice Łódzkiej, która łączy w sobie umiejętności techniczne z pasją do tworzenia.

Bartłomiej Klimczuk

STRAŻ GRANICZNA RP

            W ramach prowadzonej współpracy z Nadbużańskim Odziałem Straży Granicznej   RP, 12.12.2022 w IV Liceum Ogólnokształcącym odbyło się spotkanie, którego celem było przybliżenie  młodzieży  problemu i procederu handlu ludźmi. W kontekście handlu ludźmi, uczniowie wykazali zainteresowanie  uprowadzenia nastolatków za granicę, a także podejmowanie pracy zarobkowej za granicą . Uczniom wyemitowano także film  Straży Granicznej RP w którym poruszona została ta problematyka. Spotkanie miało wymiar wychowawczy oraz edukacyjny co w znaczący sposób wpłynęło na świadomość naszych  uczniów odnoszących się do zagrożeń jakie czekają na młodych ludzi w naszym kraju jak i  poza jego granicami. Szkoła dzięki nawiązaniu współpracy ze Strażą Graniczną promowała aktywną postawę przeciwdziałania tego typu zagrożeniom zyskując wsparcie służb mundurowych.

TECHNOLOGIE KOSMICZNE

W dniu 28.10.2022 odbyło się spotkanie z mgr inż Dawidem Cieślińskim
reprezentującym Sieć Badawczą Łukasiewicz. Instytut od początku swojej historii prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie wyników prac. Głównym obszarem zainteresowań naukowych były zagadnienia związane z rozwojem aeronautyki
i astronautyki. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa osiągnął w tych obszarach znaczące rezultaty, potwierdzone badaniami i użytkowaniem samolotów i śmigłowców, rakiet meteorologicznych, silników i osprzętu, w których zastosowano koncepcje i opracowania
będące wynikiem prac wykonanych w Instytucie.

TARGI PRACY

W Hali Sportowej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w dniu 21.10.2022 odbyły się XI Targi Pracy i Edukacji.  Podczas Targów była możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami a  przy stanowiskach wystawców można  było  poznać bogatą ofertę lokalnego rynku pracy. Ponadto odbyły  się m.in. pokazy pierwszej pomoc w nagłych wypadkach oraz   prezentacja Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej. 

SPOTKANIE Z PANEM PREZESEM LESZKIEM HOREGLADEM

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej jest przedsiębiorstwem o długoletniej tradycji i doświadczeniu. Od 2000 roku funkcjonuje jako spółka akcyjna w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w drodze prywatyzacji bezpośredniej. Prezesem Zarządu jest inż. Leszek Horeglad. Przedsiębiorstwo posiada Wytwórnię Mas Bitumicznych, Kopalnię kruszywa naturalnego w Woskrzenicach Dużych oraz Wytwórnię Betonu, co pozwala na kompleksowe wykonywanie dróg. Posiada także własne Laboratorium zlokalizowane przy Wytwórni Mas Bitumicznych do prowadzenia bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót mas bitumicznych i betonowych co pozwala utrzymać wysoko standard inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli nasi uczniowie oraz absolwenci szkoły

BY ENERGY SOLUTIONS

Firma oferuje doradztwo i kompleksową instalację systemów fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Do każdego klienta podchodzi indywidualnie, dopasowując swą ofertę do jego potrzeb. Elektrownia słoneczna to inwestycja na lata, dlatego całość opiera się na  najwyższej jakości komponentach technicznych, a realizację powierza się wyszkolonym, posiadającym wszystkie wymagane uprawnienia, ekipom montażowym.

Zakres usług to:

 • Doradztwo, audyt techniczny i energetyczny
 • szybki i profesjonalny montaż (certyfikowani specjaliści
  z uprawnieniami UDT i SEP)
 • projekt instalacji fotowoltaicznej
 • ofertę finansowania (możliwość zamiany obecnego rachunku
  za prąd, na MNIEJSZY rachunek za sprzęt)
 • wsparcie gwarancyjne i serwisowe
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej i przyłączenie
  do sieci OSD

DRUGA LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ W IV LO.

            Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym w naszym regionie. Lubelska brygada liczy już 3500 żołnierzy  ochotników. WOT gwarantuje doskonały balans pomiędzy życiem osobistym, zawodowym, a służbą wojskową. Nie trzeba rezygnować z dotychczasowego życia, aby służyć ojczyźnie i swojej lokalnej społeczności.  Jest to możliwe dzięki szkoleniom które w WOT odbywają się głównie w weekendy, a służba pełniona jest w pobliżu miejsca zamieszkania Jak podkreślają sami ochotnicy, są tutaj innowacyjne    szkolenia, nowoczesny sprzęt i doświadczeni instruktorzy. Atutem WOT jest wspieranie indywidualnych talentów   i zainteresowań żołnierzy, co gwarantuje im rozwój  osobisty.  WOT oferuje również możliwości rozwoju zawodowego. Ci, którzy odkryli w sobie wojskowe powołanie, mogą kontynuować karierę w wojsku zawodowym, po 3 latach służb w WOT.  Osoby wstępujące w szeregi WOT, które nie posiadają doświadczenia wojskowego muszą przejść szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”, trwające 16 dni, zakończone przysięgą wojskową Żołnierzy rezerwy obowiązuje 8-dniowe, weekendowe szkolenie wyrównawcze Proces szkolenia Terytorialsów trwa w sumie 3 lat  i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym.  Pierwszy rok, to szkolenia indywidualne  ogólnowojskowe, których celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. Najważniejsze elementy szkoleni to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc  przedmedyczna elementy przetrwania. W drugim roku odbywają się szkolenia specjalistyczne np.: saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy. Trzeci rok szkoleń,  to czas zgrywania pododdziałów.

Od wielu lat jesteśmy świadkami  zmian, które dokonują przeobrażenia i zmiany we współczesnym systemie edukacji. W dzisiejszych czasach podstawową rolą każdej placówki oświatowej jest zapewnienie i umożliwienie wszystkim członkom społeczeństwa nabycie kompetencji, które w elastyczny sposób umożliwią dostosowanie się do owych zmian. Podstawową rolą szkoły jest stworzenie uczniom środowiska, gdzie uczniowie  będą mogli nabywać oraz rozwijać swoje umiejętności, a także spełniać się w nowej roli ucznia i odczuwać satysfakcję z przyswajania wiedzy. Niezwykle istotnym jest również przekazanie młodym ludziom wiedzy  niezbędnej do  dokonywania wyboru  zawodu  oraz uświadomienia im wagi tej decyzji, która w wielu przypadkach  rzutuje na ich dalszą  przyszłość. W ostatnich latach możemy zaobserwować, iż niezwykle dużą rolę w placówce oświatowej odgrywa osoba szkolnego doradcy zawodowego.

Wybór zawodu ma charakter szczególny, ponieważ może warunkować duży sukces lub też spektakularną porażkę w przyszłości. Młodzi ludzie nie spieszą się do szybkiego wytyczania azymutu swej drogi zawodowej a dosyć często widzą w niej tylko liczne przeszkody. W dzisiejszych czasach praca jest jedną z podstawowych form aktywności człowieka i towarzyszy mu przez całe życie. Stanowi  źródło  środków, które zapewniają utrzymanie i możliwość zaspakajania potrzeb, ale także daje poczucie wartości, stwarza szanse na realizację planów i celów życiowych.Wybór zawodu nie może być traktowany jednorazowo. Jest to proces długotrwały, który rozpoczyna się już w dzieciństwie i trwa przez całe życie. Obecny rynek pracy jest niezwykle dynamiczny i wymusza na młodych ludziach kilkukrotną zmianę profesji. Wielu uczniów szkół średnich niezwykle często decyduje o swoim życiu zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

ZAPOTRZEBOWANIE  NA ZAWODY 2020-2030 

Branża medyczna
Patrząc z perspektywy zmian demograficznych w Europie, czyli starzenia się naszego społeczeństwa, interesującymi zawodami, w których na pewno nie zabraknie pracy, a wynagrodzenia będą rosły, jest szeroko pojęta branża medyczna. Na podstawie dostępnych badań oraz prognoz jest niemal pewne zwiększenie zapotrzebowania na personel o co najmniej 10% w skali kolejnego dziesięciolecia, oraz 25% w kolejnych 30 latach, patrząc przez pryzmat jedynie krajów europejskich. Dotyczy to całego spektrum stanowisk: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, trenerów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, czy dietetyków. – mówi Piotr Matan, National Key Account and BPO Development Manager, Trenkwalder

Inżynierowie odnawialnych źródeł energii
Według statystyk w USA, w latach 2016 – 2026 zapotrzebowanie na inżynierów specjalizujących się w fotowoltaice zwiększy się o 115%, a w energii wiatrowej o 95%. Te zmiany dotyczyć będą większości krajów, tym mocniej, im większy nacisk będzie kładziony na pozyskiwanie energii .W Polsce w tym momencie są to specjalizacje niszowe, ale w perspektywie najbliższych lat powinno się to zmieniać.

Robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani
Wśród 10 stanowisk, na które najtrudniej zrekrutować obecnie pracowników (przedstawionych w raporcie Trenkwalder „Rynek pracy oczami pracodawców. Efektywność i plany rekrutacyjnej na drugą połowę 2019”), pracodawcy wskazali takie jak: operator maszyn, elektryk i elektromechanik, operator wózka widłowego, pracownik produkcji, magazynier.

Zawody, które jeszcze nie istnieją
Osoby, które dopiero zaczynają studia, mają prawo czuć się niepewnie. Wielu zawodów, które będą poszukiwane za kilka lat, jeszcze nawet nie ma. Tę sytuację przeżywają już na rynku rekruterzy, którzy otrzymują zlecenia na znalezienie Świętego Graala.
Faktycznie, zdarzają nam się rekrutacje na stanowiska, do których nie przygotowuje jeszcze żadna szkoła ani kurs. Są one związane najczęściej z zastosowaniem zaawansowanych technologii lub obsługą nowoczesnych, często niszowych maszyn i urządzeń. Dla przykładu, dla branży mediowej rekrutowaliśmy kilka lat temu specjalistę ds. programmatic. Wówczas była to nowość i specjalistów spełniających wymagania było w Polsce naprawdę niewielu. – wspomina Piotr Matan z Trenkwalder.W jakich branżach być na bieżąco by móc szybko wskoczyć w niszowy zawód? Zdecydowanie wiele nowych zawodów będzie się pojawiać w obszarze technologii, czy – tak jak mówi ekspert – nowych maszyn. Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał, że będzie można żyć z planowanie obiektów do drukarek 3D czy ładowania hulajnóg elektrycznych, a dziś okazuje się, że jest to całkiem możliwe.
Kolejną niszą jest e-biznes oraz cały świat reklamy i marketingu, który wpływa na zwiększenie konsumpcji. Z drugiej strony mamy zaś ruchy typu no-waste czy wzrost zainteresowania ekonomią społeczną, które na pewno wygenerują kilka nowych zawodów – w sumie przecież nawet kierowca Ubera to zawód, który powstał w wyniku wzrostu popularności shared economy.Na koniec warto wspomnieć o branży szeroko pojętej rozrywki – zwłaszcza tej, kierowanej do osób w wieku średnim i starszym. Jesteśmy coraz starszym i coraz bardziej znudzonym społeczeństwem, a to zwiększa zapotrzebowanie na alternatywne metody spędzania czasu (np. kreator rzeczywistości wirtualnej).

A co z IT? Umiejętności cyfrowe w przyszłości
Obecnie bycie programistą (zwłaszcza dobrym i z doświadczeniem) jest na całym świecie gwarantem dobrej pracy. Zapotrzebowanie na programistów rośnie i nic raczej tego trendu nie zakłóci. W wielu krajach zatem wprowadza się umiejętności cyfrowe i programowanie do programu edukacji już od najmłodszych, nawet przedszkolnych lat. W Polsce informatyka jest przedmiotem obowiązkowym. Niestety w bardzo małej ilości godzin (1 tygodniowo).
Dla tych dzieci umiejętność programowania nie będzie zatem dziedziną, w której wiedzę zdobywają na studiach, lecz czymś tak podstawowym, jak dla dzisiejszej młodzieży jest pisanie na klawiaturze. Coś, co obecnie jest rzadkie i gwarantuje sukces, w przyszłości może być po prostu powszechne i nikt nawet nie będzie uznawał posiadania tych umiejętności za jakiś szczególny wyczyn – tak, jak dziś nikt już nie wpisuje w CV tego, że umie czytać i pisać.


Kompetencje, na które warto stawiać
Według World Economic Forum aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. Jeśli nie wiadomo, czego się uczyć, by dysponować odpowiednią wiedzą w przyszłości, to na co stawiać powinni młodzi ludzie?
Ekspert Trenkwalder uważa, że na kompetencje miękkie:
Obok umiejętności cyfrowych i technicznych, związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, niezwykle ważne staną się umiejętności miękkie. To jest coś, w czym robot nie zastąpi człowieka. Kilka lat temu Światowe Forum Ekonomiczne zdefiniowało listę tych umiejętności i uznało, że w najbliższych latach będą one kluczowe na rynku pracy. Są to: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza. Polecam obecnym uczniom i studentom, aby już teraz rozwijali te kompetencje, angażując się w działalność organizacji studenckich, biorąc udział stażach, wymianach, czy akcjach społecznych.

ZAWÓD: MARYNARZ

W murach naszej szkoły mieliśmy przyjemność gościć absolwenta IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej z klasy muzycznej Pawła Łochinę, marynarza, czwartego oficera mechanika. Nasz wyjątkowy gość w ramach spotkania z doradztwa zawodowego opowiedział uczniom o swoim zawodzie, intensywności i trudzie studiów na Akademii Morskiej w Szczecinie oraz o urokach życia na morzu. Serdecznie dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu i przygotowanie tak fascynującego wystąpienia. Mamy nadzieję, że Paweł jeszcze nie raz spotka się z uczniami naszej szkoły, by zainspirować ich swoim doświadczeniem zawodowym.

ZAWÓD: PILOT WOJSKOWY

Zawód pilota, w szczególności wojskowego, jest profesją szczególną. Wysokie predyspozycje fizyczne i psychiczne, kosztowna nauka związana z opanowaniem sztuki pilotażu, praca w warunkach niespotykanych w innych zawodach sprawiają, że jest on dość zamknięty i dostępny dla wybranych. Jest zatem marzeniem wielu młodych Polaków. Współczesny pilot musi prezentować wysoki poziom umiejętności specjalistycznych, zwłaszcza radzenia sobie w sytuacjach szczególnych, oraz wiedzy specjalistycznej, adekwatnej do wykonywanych obowiązków. Powinien biegle władać minimum jednym językiem obcym – najlepiej angielskim – oraz prezentować wysoki poziom wiedzy informatycznej. Inne cechy osobowo-zawodowe pilota to odpowiednio wysoki poziom sprawności w zakresie podejmowania decyzji, szybkości spostrzegania orientacji przestrzennej, sprawność fizyczna oraz duża odporność psychiczna na stres. Zarówno pilot wojskowy, jak i cywilny musi być zrównoważony emocjonalnie oraz prezentować wyższy od przeciętnego poziom intelektualny i sprawność poznawczą, przejawiającą się głównie w takich cechach, jak uwaga, myślenie, dobra pamięć wzrokowa i słuchowa. Wiele informacji  o tym zawodzie przedstawił   nam  płk dypl. pil. Wiesław Sokołowski.

ZAWÓD: ŻOŁNIERZ

Żołnierzem zawodowym jest osoba na stałe lub czasowo zaangażowana przez armię do służby lub współpracy. Może nim być zarówno żołnierz niższy rangą, ale i podoficer czy oficer. Kiedyś wybór kariery w wojsku oznaczał związanie się z armią na całe życie, najczęściej tuż po maturze lub jeszcze przed nią. Coraz częściej do wojska trafia się jednak inaczej: absolwenci studiów cywilnych przychodzą do armii, żeby znaleźć tam stabilizację i możliwości rozwoju. Armia nieustannie cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i prestiżem. Dzięki rozluźnieniu wojskowych rygorów stała się częścią społeczeństwa, nie zaś tajemniczym, odrębnym światem. Dobrze wykształcony wojskowy jest dziś cenionym współpracownikiem w wielu firmach, np. jako specjalista ochrony, informatyk czy lekarz. Kandydatów do armii przyciąga wiele czynników. Najważniejsze z nich to: stabilizacja życiowa, przywileje socjalne, pewność awansu, kontakt z najnowszą technologią. Przyszłych oficerów może czekać nawet kariera międzynarodowa (NATO, misje pokojowe).

ZAWÓD: LEŚNIK.

Aby zostać leśniczym trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Wymagane jest minimum średnie wykształcenie. Może to być technikum leśne. Po ukończeniu szkoły absolwenci muszą odbyć roczny staż w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, pod koniec którego podchodzą do egzaminu. Składa się on między innymi z zagadnień dotyczących przepisów prawnych, ochrony środowiska oraz zasad i sposobów zarządzania mieniem Skarbu Państwa (taki statut mają bowiem Lasy Państwowe). Następnie należy złożyć zaświadczenie, które upoważnia do ubiegania się o pracę w jednostkach Lasów Państwowych. Trzeba także zdać kolejny egzamin do służby leśnej. Coraz częściej oczekuje się od kandydatów wyższego wykształcenia. Specjalne studia można znaleźć na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu czy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studenci muszą się zmierzyć z takimi przedmiotami jak: matematyka, chemia, podstawy informatyki, zoologia, botanika, historia oraz propedeutyka (wiadomości wprowadzające do jakiejś dziedziny) leśnictwa.

  PRZYDATNE STRONY.

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na stronie zawarte są aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne.

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego  Systemu Kwalifikacji.

Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej. Zespół monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują się na portalu ZSK.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań MPiPS.

Związek Rzemiosła Polskiego.

Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.

Na stronach  można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP.

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO