matura – opłaty

WYJAŚNIENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

Podstawa prawna: § 44zzq. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 357).

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego
i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (Zał. 26 a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego);
  2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (przykład 3 i 4 w treści Informacji o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a).

W związku z powyższym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2016 r.

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wnieść na konto Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.

Uwaga!
Numer konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podany na naszej stronie internetowej w dniu 1 stycznia 2016 r.

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a) wraz z dowodem jej uiszczenia należy złożyć do dyrektora OKE w Łomży w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego 2016 r.

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZA EGZAMIN TRZEBA ZAPŁACIĆ?

Absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów:

a) w swojej szkole macierzystej

LUB

b) w OKE w Krakowie

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Absolwent może zwrócić się do dyrektora OKE w Krakowie z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 b) z powodu niskiego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (szczegółowa informacja znajduje się we wniosku).

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do OKE w Krakowie nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO