Doradztwo zawodowe

Od wielu lat jesteśmy świadkami  zmian, które dokonują przeobrażenia i zmiany we współczesnym systemie edukacji. W dzisiejszych czasach podstawową rolą każdej placówki oświatowej jest zapewnienie i umożliwienie wszystkim członkom społeczeństwa nabycie kompetencji, które w elastyczny sposób umożliwią dostosowanie się do owych zmian. Podstawową rolą szkoły jest stworzenie uczniom środowiska, gdzie uczniowie  będą mogli nabywać oraz rozwijać swoje umiejętności, a także spełniać się w nowej roli ucznia i odczuwać satysfakcję z przyswajania wiedzy. Niezwykle istotnym jest również przekazanie młodym ludziom wiedzy  niezbędnej do  dokonywania wyboru  zawodu  oraz uświadomienia im wagi tej decyzji, która w wielu przypadkach  rzutuje na ich dalszą  przyszłość. W ostatnich latach możemy zaobserwować, iż niezwykle dużą rolę w placówce oświatowej odgrywa osoba szkolnego doradcy zawodowego.

Wybór zawodu ma charakter szczególny, ponieważ może warunkować duży sukces lub też spektakularną porażkę w przyszłości. Młodzi ludzie nie spieszą się do szybkiego wytyczania azymutu swej drogi zawodowej a dosyć często widzą w niej tylko liczne przeszkody. W dzisiejszych czasach praca jest jedną z podstawowych form aktywności człowieka i towarzyszy mu przez całe życie. Stanowi  źródło  środków, które zapewniają utrzymanie i możliwość zaspakajania potrzeb, ale także daje poczucie wartości, stwarza szanse na realizację planów i celów życiowych.Wybór zawodu nie może być traktowany jednorazowo. Jest to proces długotrwały, który rozpoczyna się już w dzieciństwie i trwa przez całe życie. Obecny rynek pracy jest niezwykle dynamiczny i wymusza na młodych ludziach kilkukrotną zmianę profesji. Wielu uczniów szkół średnich niezwykle często decyduje o swoim życiu zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

ZAWÓD: PILOT WOJSKOWY

Zawód pilota, w szczególności wojskowego, jest profesją szczególną. Wysokie predyspozycje fizyczne i psychiczne, kosztowna nauka związana z opanowaniem sztuki pilotażu, praca w warunkach niespotykanych w innych zawodach sprawiają, że jest on dość zamknięty i dostępny dla wybranych. Jest zatem marzeniem wielu młodych Polaków. Współczesny pilot musi prezentować wysoki poziom umiejętności specjalistycznych, zwłaszcza radzenia sobie w sytuacjach szczególnych, oraz wiedzy specjalistycznej, adekwatnej do wykonywanych obowiązków. Powinien biegle władać minimum jednym językiem obcym – najlepiej angielskim – oraz prezentować wysoki poziom wiedzy informatycznej. Inne cechy osobowo-zawodowe pilota to odpowiednio wysoki poziom sprawności w zakresie podejmowania decyzji, szybkości spostrzegania orientacji przestrzennej, sprawność fizyczna oraz duża odporność psychiczna na stres. Zarówno pilot wojskowy, jak i cywilny musi być zrównoważony emocjonalnie oraz prezentować wyższy od przeciętnego poziom intelektualny i sprawność poznawczą, przejawiającą się głównie w takich cechach, jak uwaga, myślenie, dobra pamięć wzrokowa i słuchowa. Wiele informacji  o tym zawodzie przedstawił   nam  płk dypl. pil. Wiesław Sokołowski.

ZAWÓD: ŻOŁNIERZ

Żołnierzem zawodowym jest osoba na stałe lub czasowo zaangażowana przez armię do służby lub współpracy. Może nim być zarówno żołnierz niższy rangą, ale i podoficer czy oficer. Kiedyś wybór kariery w wojsku oznaczał związanie się z armią na całe życie, najczęściej tuż po maturze lub jeszcze przed nią. Coraz częściej do wojska trafia się jednak inaczej: absolwenci studiów cywilnych przychodzą do armii, żeby znaleźć tam stabilizację i możliwości rozwoju. Armia nieustannie cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i prestiżem. Dzięki rozluźnieniu wojskowych rygorów stała się częścią społeczeństwa, nie zaś tajemniczym, odrębnym światem. Dobrze wykształcony wojskowy jest dziś cenionym współpracownikiem w wielu firmach, np. jako specjalista ochrony, informatyk czy lekarz. Kandydatów do armii przyciąga wiele czynników. Najważniejsze z nich to: stabilizacja życiowa, przywileje socjalne, pewność awansu, kontakt z najnowszą technologią. Przyszłych oficerów może czekać nawet kariera międzynarodowa (NATO, misje pokojowe).

ZAWÓD: LEŚNIK.

Aby zostać leśniczym trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Wymagane jest minimum średnie wykształcenie. Może to być technikum leśne. Po ukończeniu szkoły absolwenci muszą odbyć roczny staż w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, pod koniec którego podchodzą do egzaminu. Składa się on między innymi z zagadnień dotyczących przepisów prawnych, ochrony środowiska oraz zasad i sposobów zarządzania mieniem Skarbu Państwa (taki statut mają bowiem Lasy Państwowe). Następnie należy złożyć zaświadczenie, które upoważnia do ubiegania się o pracę w jednostkach Lasów Państwowych. Trzeba także zdać kolejny egzamin do służby leśnej. Coraz częściej oczekuje się od kandydatów wyższego wykształcenia. Specjalne studia można znaleźć na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu czy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studenci muszą się zmierzyć z takimi przedmiotami jak: matematyka, chemia, podstawy informatyki, zoologia, botanika, historia oraz propedeutyka (wiadomości wprowadzające do jakiejś dziedziny) leśnictwa.

  PRZYDATNE STRONY.

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na stronie zawarte są aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne.

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego  Systemu Kwalifikacji.

Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej. Zespół monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują się na portalu ZSK.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań MPiPS.

Związek Rzemiosła Polskiego.

Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.

Na stronach  można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

 

 

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO