REKRUTACJA

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych.

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 08 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

(wydanie w tym terminie przez szkoły prowadzące kształcenia zawodowe skierowania na badanie lekarskie)

decyduje dyrektor szkoły

od 12 lipca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.
2 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie kwiecień/maj. od 14 czerwca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. nie dotyczy
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego – powyższe dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym. od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. nie dotyczy
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o, art. 20t ust. 7 u. o. s. o. w zw. z art.

149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p.o.

od 08 kwietnia 2019 r. do 03 lipca 2019 r.

(najpóźniej do 10 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 150 ust. 2 u. p. o, art. 2 Ot ust. 2 u. o. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u.p. w. u. p.o.

od 12 lipca 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00

(najpóźniej do 01 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 150 ust. 2 u. p. o, art. 2Ot ust. 2 u. o. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust.3 u.p. w. u. p.o.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o., art. 2Ot ust. 7 u. o. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust.3 u. p. w. u. p.o. 04 lipca 2019 r. godz. 10.00 16 sierpnia 2019 r. godz.10.00
Przy składaniu wniosku do szkoły1 Przy składaniu wniosku do szkoły1
Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 08 lipca 2019 r. do godz. 14.00 do 28 sierpnia 2019 r. do godz.14.00
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 lipca 2019 r. godz. 12.00 29 sierpnia 2019 r. godz. 15.00
8 Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym – art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art. 20zc u. o. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p.o. od 12 lipca 2019 r. do 08 sierpnia 2019 r. od 29 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r.
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 15 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO